Slavíme 10. narozeniny!

  1. Domů
  2. Novinky a Události
  3. Slavíme 10. narozeniny!

Akce

Slavíme 10. narozeniny!

Arkády Pankrác
31.8.18

Slavíme 10. narozeniny, vyhraj každý den 1 cenu.

Arkády Pankrác Praha

„Slavíme 10. narozeniny, vyhraj každý den 1 cenu.“

Denní slosování o výhry až do výše 5tis. Kč

Hlavni slosovani proběhne 26.9. v 18:00 o 10 hlavnich cen:

Seznam cen

1. cena Peugeot 2008 v hodnotě 420.000 Kč od Domanský.cz

2. cena Peugeot 208 v hodotě 350.000 Kč od Domanský.cz

3. cena Hodinky TAG Heuer Aquaracer chronograf v hodnotě 52.000 Kč od Dušák

4. cena Horské kolo Author Revolt + příslušenství v hodnotě 50.000 Kč od Author bicycles

5. cena Poukaz na audiovizuální techniku v hodnotě 50.000 od Jasyko

6. cena Poukaz na pohonné hmoty v hodnotě 40.000 Kč od čerpací stanice MOL

7. cena Poukaz na vybavení kuchyně či koupelny v hodnotě 25.000 Kč od 4Interiors&Tyles

8. cena Poukaz na týdenní pobyt pro dvě osoby s polopenzí a wellness

v hodnotě 25.000 Kč od Penzion Wellness Medličky

9. cena Balíček produktů v hodnotě 20.000 Kč od Huawei

10. cena Zahradní gril včetně příslušenství Weber + kurz grilování

v hodnotě 20.000 Kč od Grilcentrum

Stručná pravidla

Soutěž probíhá denně od 1. do 25. září 2018 v čase od 10 do 19 hod. u soutěžního kiosku

v 0. podlaží.

Soutěžící se mohou zúčastnit opakovaně, ovšem pouze 1x denně po celou dobu soutěže

po prokázání se účtenkou z libovolné prodejny v OC přesahující hodnotu 1000 Kč.

Soutěžící musí vyplnit všechny požadované údaje a správně zodpovědět soutěžní otázku.

Finálové slosování proběhne 26. září 2018 v 18 hod.

 

 

Pravidla soutěže

 

1. Pořadatelem a organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost ECE Projekt management Praha s.r.o, Praha 1, Slovanský dům, Na Příkopě 859/22, PSČ 110 00, IČ 65413695 (dále jen “pořadatel”).

 

2. Soutěž probíhá v OC Arkády Pankrác, Praha 4, Na Pankráci 86, PSČ 140 00, v termínu od 1. září do 25. září 2018, pokud pořadatel nerozhodne jinak.

 

3. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let s bydlištěm na území České republiky (dále jen „soutěžící“) po celou dobu trvání soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi, společnostem v nájemním či jiném obchodním vztahu s OC Arkády Pankrác, či dalším společnostem pověřeným zajištěním této soutěže a jejich rodinní příslušníci.

 

4. Soutěžící jsou povinni zaregistrovat se u organizátorů soutěže, prokázat se platným občanským průkazem či cestovním pasem a řídit se instrukcemi organizačního týmu.

 

5. Soutěž probíhá od 1. září do 25. září 2018 u soutěžního kiosku v 0.podlaží, denně v čase od 10.00 do 19.00 hod. Soutěžící se mohou zúčastnit soutěže opakovaně, ale pouze 1× denně, po všechny dny konání. Podmínkou účasti v soutěži je prokázání se účtenkou za nákup z tohoto konkrétního dne z libovolné obchodní jednotky OC Arkády Pankrác Praha, včetně restaurací, přesahující hodnotu 1000 Kč.

 

6. Principem soutěže je vyplnit slosovací kartu, správně zodpovědět soutěžní otázku a vhodit slosovací kartičku do slosovacího zařízení. 

 

7. Každodenní slosování proběhne v 19:00 za účasti zástupce centra ze slosovacího zařízení připraveného v soutěžním kiosku.

 

8. Každý soutěžící je povinen vyplnit všechny požadované údaje slosovací karty. Pakliže nebude některý z požadovaných údajů vyplněn, výherci nemůže být předána výhra v soutěži. 

 

9. V soutěži se hraje o výhry (ceny), přičemž přesné množství a druh určuje organizátor a zadavatel soutěže. 

 

10. Výherci budou vyrozuměni a pozváni prostřednictvím e-mailu a/nebo SMS zprávou k převzetí cen v dohodnutém termínu na infostánek centra, avšak výhru lze vyzvednout nejpozději do 15. října 2018. 

 

11. Výherce pro převzetí výhry musí prokázat svoji totožnost platným dokladem (občanský průkaz či cestovní pas) a podepsat předávací protokol.

 

12. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou, bez udání důvodů.

 

13. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno. Pořadatel soutěže neodpovídá za případné škody vzniklé výhercům soutěže v souvislosti s užíváním výhry. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.

 

14. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto zveřejněno na internetových stránkách www.arkady-pankrac.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

 

15. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastník se zavazuje uvádět v soutěžním formuláři pouze pravdivé údaje. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

 

16. Pořadatel si vyhrazuje právo nepředat výhru v případě, pokud panují pochybnosti o jakémkoli jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play. Pořadatel si vyhrazuje právo předat v takovém případě výhru náhradnímu výherci. Stejně tak si pořadatel vyhrazuje právo nepředat výhru v případě, že účastník soutěže uvede v rámci soutěže nepravdivé údaje.

 

17. Pokud mezi pořadatelem a soutěžícím, který je zároveň spotřebitelem ve smyslu obecně závazných právních předpisů, dojde ke vzniku spotřebitelského sporu, má tento soutěžící – spotřebitel možnost mimosoudního řešení sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce; internetová adresa tohoto subjektu je www.coi.cz .

 

18. Tato soutěž nemá žádný vztah k Instagramu / Facebooku a není v žádném případě Instagramem / Facebookem sponzorována, podporována či organizována. Příjemcem údajů poskytnutých účastníkem není Instagram / Facebook, ale pořadatel. Účastníci zprošťují Instagram / Facebook jakékoliv odpovědnosti, jež by mohla vyplynout v souvislosti s provozováním této soutěže. Všechny dotazy, připomínky či stížnosti týkající se této soutěže nebudou směřovány na Instagram / Facebook, nýbrž přímo na pořadatele.

 

19.  Soutěžící vyplněním, podepsáním a vhozením slosovací karty do soutěžního osudí vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a plně svéprávný, dále souhlasí s účastí v soutěži a s jejími podmínkami a pravidly a dává tak pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) dobrovolně svůj výslovný souhlas: ● se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, telefon) za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry ze soutěže. ● s možností bezplatného použití audiovizuálního záznamu jeho osoby z účasti v soutěži pro propagační účely pořadatele na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech, a to neomezeně (územně, časově, množstevně). ● aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedenému zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Soutěžící má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, je opravit, zablokovat, požadovat jejich likvidaci ap. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@olympia-centrum.cz. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

20. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti ECE Projektmanagement Praha s.r.o. a jejich rodinní příslušníci. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, výhra není platná a nepředá se.

 

21. Každý účastník je povinen se seznámit s úplnými pravidly, která jsou pro jeho účast v soutěži plně závazná. 

Příjezd

Trasa